Juridik för företagare

Är du entreprenör och företagare är juridiska frågeställningar och problem en del av din vardag, oavsett om du vill eller ej. Som företagare förväntas du dessutom behärska alla regler och lagar som är tillämpliga på verksamheten. Det gäller oavsett om det är fråga om till exempel köprättsliga regler, arbetsrättsliga regler eller skatteregler. Skulle du bryta mot några lagar och regler är det aldrig en hållbar ursäkt att du inte förstod regelverket.

Det är självfallet inte möjligt för dig som företagare att behärska alla lagar och regler. I stället måste du anlita någon som har denna kunskap, det vill säga en advokat. Du bör dessutom inte anlita endast en enskild advokat utan en större advokatbyrå så att du kan vara säker på att du får tillgång till all den juridiska kompetens som du behöver. Här nedan följer ett par exempel på juridiska områden som de flesta företagare, förr eller senare, kommer i kontakt med.

Kommersiella tvister

Ett företag gör löpande transaktioner med andra företag. Med jämna mellanrum uppstår olika uppfattningar om hur till exempel ett avtal ska tolkas eller om en tjänst eller produkt har varit felaktig, vilket innebär att det föreligger en kommersiell tvist. I de flesta fall förhandlar företagen med varandra och träffar en överenskommelse som innebär att tvisten upphör. I vissa situationer är det emellertid inte möjligt för parterna att finna en lösning, vilket innebär att tvisten måste avgöras av en domstol eller skiljenämnd.

För de flesta företag är kommersiella tvister en del av vardagen och det är därför viktigt att ha tillgång till en advokatbyrå som är specialiserad på denna typ av juridik. Kommersiella tvister är kostsamma och bra processrättsjurister kan som regel snabbt styra upp en annalkande tvist och även medverka till att företaget når en förlikning, och därmed begränsa kostnaderna, innan tvisten har blivit alltför omfattande.

Granskning och upprättande av avtal

Ett annat område där ett företag behöver juridisk kompetens är avtalsrätten. Alla verksamheter är baserade på avtal i olika former. Ett företag ingår dagligen ett antal olika avtal, som till exempel försäljningsavtal med kunderna, köpeavtal med leverantörerna och anställningsavtal med personalen. Bra avtal minskar risken för framtida oenighet och tvister. Det är därför en god investering att låta den advokatbyrå som man samarbetar med upprätta, eller i vart fall granska, de avtal som används i verksamheten.

Personaljuridik

Arbetsrätten är ett speciellt och komplicerat område inom juridiken. Förutom arbetsrättsliga lagar, som till exempel lagen om anställningsskydd och lagen om medbestämmande, finns det ofta kollektivavtal som reglerar personalens anställningsvillkor. Dessutom är stora delar av arbetsrätten en skyddslagstiftning till förmån för arbetstagaren, vilket gör det ännu viktigare för företaget att tillämpa reglerna korrekt. Brott mot de arbetsrättsliga reglerna kan få dyrbara konsekvenser, i form av bland annat skadestånd, för företaget.